Regulamin

Regulamin Konferencji „AML Kongres”

§ 1 [definicje]

 • Na potrzeby niniejszego dokumentu, przyjmuje się, że użyte w nim wyrażenia, rozumie się zgodnie z poniższymi definicjami:

  Moderator – osoba wyznaczona przez Organizatora do prowadzenia dyskusji w ramach danego panelu, posiadająca kompetencje do przydzielania i odbierania głosu prelegentom oraz uczestnikom;

  Organizator – Filipiak Babicz Legal sp. k., Poznań, ul. Grunwaldzka 38 (60-786);

  Prelegent/Panelista – osoba wyznaczona przez Organizatora do aktywnego udziału w ramach danego panelu;

  Uczestnik – osoba fizyczna biorąca bierny udział (uprawniona do zabrania głosu wyłącznie po udzieleniu go przez moderatora) w Wydarzeniu, która otrzymała mailowe potwierdzenie, że jej zgłoszenie zostało przyjęte;

  Wydarzenie – Konferencja „AML Kongres”, mająca miejsce dnia 24 października 2023 roku w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych;

  Zgłaszający – osoba fizyczna, która ma zamiar wziąć udział w wydarzeniu i prześle do Organizatora formularz zgłoszeniowy;

  Zgłoszenie – wypełniony formularz zgłoszeniowy, udostępniony przez Organizatora, w formie przewidzianej Regulaminem, przesłany do Organizatora.

§ 2 [postanowienia ogólne]

Wydarzenie odbędzie się w Warszawie, w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, dnia 24 października 2023 roku.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia zostanie opublikowany na stronie internetowej wydarzenia, tj. www.amlkongres.pl.

W konferencji może wziąć udział maksymalnie 100 osób.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminu wydarzenia, o czym poinformuje uczestników drogą mailową.

§ 3 [organizatorzy]

Organizatorem wydarzenia jest Filipiak Babicz Legal sp. k.

Na wypadek pytań i wątpliwości dotyczących organizacji i przebiegu wydarzenia organizatorzy podają następujące dane kontaktowe:

Na wypadek pytań i wątpliwości dotyczących organizacji i przebiegu wydarzenia organizatorzy podają następujące dane kontaktowe:

Bartosz Nowacki – Menedżer ds. komunikacji i marketingu w Kancelarii Filipiak Babicz Legal
Telefon: +48 519 161 491
e-mail: b.nowacki@filipiakbabicz.com

Organizatorem wydarzenia jest Filipiak Babicz Legal sp. k.

§ 4 [uczestnicy]

Wydarzenie będzie miało charakter zamknięty. Wziąć udział będą mogły wyłącznie osoby zarejestrowane i zaakceptowane przez organizatora lub zaproszone bezpośrednio przez organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 1. zweryfikowania danych przekazanych przez zgłaszających,
 2. ostatecznego wyboru osób zgłoszonych,
 3. przekazania bezpośredniego zaproszenia dla osób wybranych przez organizatora (niezależnie od dokonania przez te osoby zgłoszenia).
   

Uczestnicy są obowiązani do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu.

§ 5 [zasady zgłoszeń]

Zgłoszeń do uczestnictwa w wydarzeniu należy dokonywać w trakcie trwania rekrutacji zasadniczej lub rekrutacji uzupełniającej. Rekrutacja uzupełniająca zostanie otwarta wyłącznie, gdy Organizator zwiększy limit osób biorących udział w Wydarzeniu lub gdy limit nie zostanie wypełniony w trakcie trwania rekrutacji zasadniczej.Rekrutacja zasadnicza trwa od jednego do czterech tygodni.

Rekrutacja uzupełniająca trwa od jednego do dwóch tygodni.

Rekrutacja uzupełniająca kończy się najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia.

Organizator udostępnia szczegółowe informacje dotyczące terminów zgłoszeń w mediach społecznościowych FaceBook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube lub za pośrednictwem strony internetowej www.filipaikbabicz.com, akademiafb.pl, amlkongres.pl, amlexpert.pl. Wszystkie wymienione strony internetowe w domenach .pl i .com.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w ust. 1.

W zasadniczej turze zgłoszeń, o dopuszczeniu do udziału w turnieju rozstrzyga kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem kryteriów dodatkowych – wynikających z prawa organizatora do wyboru i akceptowania zgłoszeń uczestników.

Jeżeli w chwili zgłoszenia wszystkie dostępne miejsca, są zajęte, zgłaszającego umieszcza się na liście rezerwowej.

W uzupełniającej turze zgłoszeń o dopuszczeniu do udziału w wydarzeniu, rozstrzyga kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy informują zgłaszającego o aktualnym statusie jego zgłoszenia drogą mailową, niezwłocznie po:

 1. przyjęciu zgłoszenia;
 2. odmowie przyjęcia zgłoszenia;
 3. umieszczeniu na liście rezerwowej;
 4. późniejszej zmianie statusu zgłoszenia, w szczególności uzyskaniu prawa do udziału w wydarzeniu, wskutek przeniesienia z listy rezerwowej.
   
 5. Organizatorzy odmawiają przyjęcia zgłoszenia, w szczególności, jeżeli nie odpowiada ono przepisom Regulaminu lub jest z innych przyczyn niedopuszczalne, w szczególności niekompletne lub zawiera nieprawdziwe informacje.

§ 6 [formularz zgłoszeniowy]

Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego  na stronie internetowej www.amlkongres.pl zawierającego:

 1. imię i nazwisko zgłaszającego;
 2. afiliacje zgłaszającego i zajmowane stanowisko;
 3. adres korespondencyjny zgłaszającego;
 4. numer telefonu oraz adres e-mail zgłaszającego.
   

Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Dane kontaktowe podane w zgłoszeniu służą do przekazywania wszystkich informacji związanych z uczestnictwem w turnieju. Informacje przekazywane z użyciem tych danych kontaktowych, w szczególności wiadomości e-mail oraz SMS, uważa się za doręczone z chwilą ich przesłania. Uczestnicy zobowiązują się także do bieżącego zapoznawania się z komunikatami publikowanymi na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia www.amlkongres.pl.

§ 7 [zasady obowiązujące w trakcie wydarzenia]

Uczestnikom zakazuje się:

 1. utrwalania przebiegu Wydarzenia za pomocą urządzeń audio oraz audio-wizualnych;
 2. naruszania zasad obowiązujących w miejscu Wydarzenia, tj. zasad korzystania z pomieszczeń Giełdy Papierów Wartościowych;
 3. naruszania ustalonego przez Organizatora przebiegu Wydarzenia.
   

Uczestnicy mają prawo do:

 1. wykonywania zdjęć w trakcie wydarzenia i ich udostępniania, w mediach społecznościowych wraz z oznaczeniem konferencji.
   
 2. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny.

§ 8 [naruszenia regulaminu]

 • W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika, Organizator wzywa go do przestrzegania Regulaminu. Organizator może zdyscyplinować uczestnika, który nie zastosuje się do wezwania.
   
 • W przypadku niezaprzestania naruszania Regulaminu po zdyscyplinowaniu Uczestnika, Organizator może usunąć Uczestnika z Wydarzenia.
   
 • W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, Organizator mogą usunąć Uczestnika z Wydarzenia. bez wcześniejszego wezwania do przestrzegania Regulaminu.

§ 9 [Przetwarzanie Danych Osobowych]

 • Dane osobowe Uczestników Programu podlegają ochronie zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
   
 • Administratorami Pani/Pana danych jest Filipiak Babicz Legal sp. k.
   
 • Z Administratorami danych można się skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@amlkongres.pl, telefonicznie pod numerem +48 519 161 491 lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
   
 • Organizator jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego wobec Pani/Pan oraz za umożliwienie wykonywania swoich praw podmiotowych.
   
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach:
  przeprowadzenia procesu rekrutacji do Wydarzenia – podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest słuszny interes Administratora polegający na sprawnym zorganizowaniu Wydarzenia.
  ewentualnego uczestnictwa w Wydarzeniu – podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest słuszny interes Administratora polegający na sprawnym zorganizowaniu wydarzenia.
  analizy danych statystycznych – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na udoskonalaniu procesów Wydarzenia
  ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed nimi.
   
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji Wydarzenia.
   
 • Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
   
 • Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom usług IT, prelegentom, partnerom wydarzenia i osobom moderującym panele;
   
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratorów ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na szczególną sytuacją;
   
 • Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom usług IT znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w USA, uczestniczącym w programie Tarcza Prywatności. Na podstawie decyzji Komisji Europejskiej USA zostało uznane za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w stosunku do danych osobowych przekazywanych takim podmiotom;
   
 • Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom usług IT znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w USA, uczestniczącym w programie Tarcza Prywatności. Na podstawie decyzji Komisji Europejskiej USA zostało uznane za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w stosunku do danych osobowych przekazywanych takim podmiotom;
   
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji do Wydarzenia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

§ 10 [postanowienia końcowe]

 • Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu Wydarzenia.
   
 • Informacja o zmianie Regulaminu umieszczona zostanie na stronie internetowej Wydarzenia. W przypadku nieakceptowania zmian, Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, przesyłając informację o braku akceptacji zmian na adres: ….
   
 • Organizator rozstrzyga kwestie nieujęte w Regulaminie oraz dokonują wiążącej interpretacji przepisów Regulaminu.
   
 • Regulamin obowiązuje od dnia 30.08.2023 r.
   
 • Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.